برند کارفرمایی به معنای وجهه ای است که یک کارفرما بین کارجویان و کارکنان از خود به جای میگذارد. یعنی وقتی نام یک شرکت را میشنویم چه تفکر و حسی در ما به وجود می آید.

برخی شرکت ها نه تنها تصویر مطلوب و قابل احترامی بین کارجویان دارند، بلکه کارمندان شرکت نیز از اشتغال در آن شرکت راضی هستند و برند شرکت برایشان قابل احترام است.

از جمله عواملی که در ایجاد برند کارفرمایی خوب تاثیرگذار هستند میتوان به معتبر و قابل اطمینان بودن شرکت، تطابق برند کارفرمایی با برند تجاری، هم راستا بون برند کارفرمایی با فرهنگ سازمانی و ارزش های کارکنان و … اشاره کرد.

مشکلات عمومی محیط کار برند کارفرمایی را خدشه دار میکند، این به معنی تخریب آبرو شهرت یک شرکت است که برخی ویژگی های منفی رایج در آن به گوش کارجویان برسد و از طرفی کارکنانی داشته باشد که هر روز ناراضی تر شوند. لذا برای این که شرکت ها درگیر چنین جریانات ناخوشایندی نشوند، خوب است عملکردی پیشگیرانه در پی بگیرند.

برای بهبود برند کارفرمایی شرکتمان چه کنیم؟

لزوم حفظ شهرت شرکت و ارتقای برند کارفرمایی، این است که شرکت در راستای احترام به کارکنان و تامین نیازهای مالی و روانی مرتبط با کار آن ها گام بردارد.

هنگامی که کارکنان یک شرکت از آن شرکت راضی باشند، قطعا این پیام را به محیط بیرون از شرکت منتقل میکنند و در بین کارجویان نیز داشتن کاری در این شرکتِ مطلوب امری دلچسب میشود و شرکت از بین کارجویانِ مستعد و توانمند میتواند گزینه های متعددی را برای استخدام در نظر بگیرد.

به همین صورت، کارکنان ناراضی هم پیام عدم رضایت کار خود را بیرون از فضای کار به دیگران منتقل میکنند، از این رو نه تنها نیروی مستعد و توانمندی جهت استخدام به این شرکت ها مراجعه نمیکند، بلکه نیروهای نه چندان توانمند نیز پس از مدتی همکاری به علت عدم رضایت از این شرکت ها خارج میشوند و خود انتقال دهنده پیام های منفی از شهرت شرکت به محیط بیرون از شرکت میشوند.

 

نمایشگاه کار ایران