تاریخچه برگزاری نمایشگاه کار

نمایشگاه کار در آبان ماه ۱۳۹۰ با برگزاری اولین دوره این رویداد گام مهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور برداشت و با برگزاری هجده دوره نمایشگاه کار (مجموع ادوار برگزار شده در دانشگاه شریف، نمایشگاه کار ایران و نمایشگاه آنلاین کار) توانسته است جایگاه خود را به عنوان مرجعی برای  کارفرمایان و کارجویان تثبیت نماید. این رویداد با جذب ۷۵۰ شرکت و ارائه بیش از ۷۰۰موقعیت شغلی (به طور میانگین در هر دوره) مورد استقبال بیش از بیست هزار بازدید کننده قرار گرفته است. طی برگزاری این رویداد نیز بیش از یکصد هزار نفر اقدام به ثبت نام در نمایشگاه  نمودند که نشان از اعتماد متقاضیان به این رویداد مهم دارد.