job fair plus

سالن توانمندسازی کارجویان Job Fair Plus

علــی رغــم اینکــه تعــداد فــارغ التحصیــان بیــکار در بــازار هــر روز بیشــتر و بیشــتر مــی شــود و کارجویــان از وضعیــت بد بازار کار گله‌مند هســتند، وقتــی از مدیــران جــذب و اســتخدام راجــع بــه بــازار کار ســوال می‌شود، تقریبا همه آنها بدون استثنا می‌گویند که اگر نیرویی توانمند وجود داشته باشد، بدون درنگ او را استخدام می‌کنند.

مخاطبان اصلی این سالن

مخاطــب اصلــی ایــن سالن عمدتــا افــراد تــازه فــارغ التحصیــل و دانشــجویان ســال هــای آخــر دانشــگاه هســتند کــه هــم می‌خواهنــد بــا روندهــای موجــود در بــازار کار آشــنا‬‬ شوند و هــم تمایــل دارنــد تـا مهارتهای مورد نیاز بازار کار را به کمک موسسات آموزشی یا بوت کمپ‌ها و یا حتی به واسطه حضور در دوره های کارآموزی فرا بگیرند.

مســاله کارآمــوزی همــه جــای دنیــا بــه عنــوان یکــی از راه‌هایــی شــناخته میشــود کــه کارجویــان می‌تواننــد در یــک محیــط واقعـی، آموخته‌های دانشگاهی خــود را زیــر نظــر مربیــان و منتورهــا بــه کار ببندنــد، با محیط‌های کاری آشنا شوند، آموزش‌های عملیاتی ببینند و تــا حــدی تجربه کســب کننــد.

بــه تعبیــر ســاده‌تر کارآمــوزی فرصتــی اســت بــرای اینکــه فــرد یــک قــدم بــه بــازار کار نزدیک‌تر شود و تا حدی طعــم کار کــردن در یک ســازمان را بچشــد.

شــناختی کــه کارفرمــا در حیــن کارآمــوزی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارآمــوزان و پتانســیل‌های آنــان بدســت مــی آورد، هیــچ گاه در روشهــای مرســوم جــذب کــه همــان درج آ گهــی و انجــام مصاحبــه اســت، حاصل نمی‌شود.

بنابرایــن فراینــد جــذب بوســیله دوره‌های کارآمــوزی ریســک ســازمان را بــرای گزینــش غلــط بــه مراتــب کاهــش می‌دهــد.

موسســات آموزشــی خوشنام و معتبــر کــه دوره هــای آموزشــی حضــوری، آنلایــن و یــا حتــی کارگاهــی بــه دانــش پذیــران خــود ارائــه می‌کنند یکی از مهمترین بال‌های توانمندســازی نیروی کار هسـتند.

موسســات آموزشــی محتوای دوره‌های خود را بر اســاس تجزیه وتحلیل شــغل، نیازســنجی بــازار کار و مشــورت بــا خبــرگان و مدیــران منابــع انســانی بصــورت دائمــی پایــش و در صــورت نیــاز بــه روز می‌کننــد‪

تمــام موسســات آموزشــی معتبــر کــه دوره هــای کاربــردی همــراه بــا ارزیابــی و ســنجش میــزان یادگیــری ارائه می‌دهنــد، می‌توانند در این ســالن حضور یابند

با توجه به نوع مخاطبان نمایشــگاه و نیازهای موجود موسســات آموزشــی که در زمینه های زیر فعال هســتند نســبت به ســایر موسســات آموزشــی در اولویــت قــرار دارنــد:

برنامــه نویســی و توســعه نــرم افــزار، دیجیتــال مارکتینــگ،  شــبکه و امنیــت، طراحــی رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری، طراحی محصول، تحلیــل داده، مالی و حســابداری

طــی ســالیان اخیــر بــوت کمپها توانســته‌اند بــه مــرور جایــگاه خــود را در بــازار اشــتغال باز کننــد، هدف اصلی بوت کمــپ‌ها تولید و پــرورش نیــروی انســانی توانمنــد در یــک حــوزه شــغلی مشــخص در مــدت زمــان کوتــاه اســت. خروجــی بــوت کمــپ می‌توانــد کاربــری مناســبی بــرای ســازمان‌هایی داشــته باشــد کــه میخواهنــد روی جوانــان توانمنــد ،ماهــر و بــدون تجربــه در یــک حــوزه خاص ســرمایه گــذاری نمایند

آموزش‌های فشــرده و روزانــه در کنــار مربیــان و منتورهــا و دســت و پنجه نرم کردن با چالش‌های واقعــی باعــث شــده تــا خروجی‌های بوت کمپ‌ها بــا نــرخ بســیار خوبــی جــذب بــازار کار شــوند

از آنجایــی کــه معمــولا اکثــر ورودی هــای بــوت کمپ‌ها دانشــجویان و تــازه فــارغ التحصیــان هســتند حضــور در ســالن JOB FAIR PLUS برای بوت کمپ‌ها میتواند یک فرصت استثنایی باشد تــا بتوانند بــا این قشــر از نزدیک ملاقات کــرده و ویژگــی ها و تمایزهای خود را نســبت به سایر روش‌ها بیان کنند و از این طریق بتوانند نیروهای مستعد و توانمند را جذب بوت کمپ خود کنند.

متاســفانه طیــف وســیعی از کارجویــان خصوصــا در ســال‌های اولیــه اشــتغال درک درســتی از بــازار کار، روندهای آن، مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان و مسایلی از این دست ندارند و ایــن موضــوع باعــث می‎‌شود تــا مــدت زمــان طولانــی بــه دنبــال شــغل مــدنظــر خــود باشــند ولی در این راه توفیقی بدست نیاورند

یکــی از بهتریــن روش‌ها برای دادن این آگاهی به تازه فارغ التحصیلان دانشــگاهی این اســت که افراد بــا تجربــه و صاحــب نظــر در حوزه‌های مختلــف راجــع بــه مســیر شــغلی حــوزه خــود اطلاعات مفیــدی را در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار دهند‪.

بــه همیــن منظــور قســمتی از سالن JOB FAIR PLUS بــه کارگاه‌هایــی تخصیــص داده شــده اســت و مدعویــن می‌تواننــد در مــورد شــغل‌های فعلــی پرتقاضــا در بــازار کار روندهــای داخلــی و جهانــی مشــاغل، آگاهی از مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار و رونــد تغییــرات آن در طول ســال‌های مختلــف، بررسی روش انتخاب نیــرو توســط ســازمان‌ها، چالش‌های تغییــر مســیر شــغلی و … به ایــراد ســخنرانی پرداختــه و مخاطبــان را بــا ایــن مــوارد آشــنا نماینــد.