یازدهمین نمایشگاه کار

(آنلاین)

بهمن‌ماه ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

به منظور اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان دبیرخانه ثبت نام کنیدچرا نمایشگاه کار

‫نمایشــگاه کار در آبــان مــاه ســال ‪ ۱۳۹۰‬بــا برگــزاری اولیــن دوره ایــن رویــداد‬ گام مهمــی در بهبــود فضــای کســب وکار کشــور برداشــت و بــا برگــزاری ۱۳ دوره نمایشــگاه کار ( ۱۰ دوره نمایشــگاه کار شــریف و  ۳ دوره نمایشــگاه کار ایــران ) ‪،‬‬ توانســته اســت جایــگاه خــود را بــه عنــوان مرجعــی بــرای کارفرمایــان و‬ کارجویــان تثبیــت نمایــد‪

‬ایــن رویــداد در مجمــوع برگــزاری ادوار مختلــف بــا‬ جــذب بیــش از ۵۵۰ ‬ســازمان و ارائــه بیــش از ۵۰۰ ‬موقعیــت شــغلی مــورد اســتقبال بیــن ۱۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ بازدیــدکننــده (بطــور میانگیــن در هــر دوره) قــرار گرفتــه اســت‪

‬نکتــه حایــز اهمیــت ثبــت نــام بیــش از نــود هــزار کارجــو‬ در نمایشــگاه اســت کــه نشــان از اعتمــاد متقاضیــان بــه ایــن رویــداد مهــم‬ دارد

۰
سازمان
۰
بازدیدکننده میانگین در هر دوره
۰
موقعیت شغلی میانگین در هر دوره
۰
استخدام

برندهای معتبر مشارکت کننده در ادوار مختلف نمایشگاه کار

برخی اسپانسر های نمایشگاه کار

حامیان راهبردی

جاب ویژن