مزایای برند شخصی

خود ارزیابی برند شخصی

برند سازمانی و برند شخصی

مراحل اصلی برندسای شخصی

 

سعید خاک ره آل محمد

مدیر عامل شرکت فرابازالگو و معاون سابق منابع انسانی شرکت ایرانسل

سوم اسفندماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۳ الی ۱۴

مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو