ارائه دهندگان: مهدیه طباطبایی و عرفان اقبالی

چهارم اسفندماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۳ الی ۱۴

 

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو