شرکت مهبانگ حامی طلایی دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف