دبیرخانه
دانشگاه صنعتی شریف، جنب دانشکده انرژی، بن بست گوهر پلاک ۲ ، واحد ۱۰
تلفن تماس: ۹۱۳۰۱۵۱۰– ۰۲۱ ۶۶۰۶۵۳۰۰– ۰۲۱  ۶۶۰۶۵۲۰۰– ۰۲۱ – ۰۹۳۰۷۰۰۲۴۲۰

آدرس ایمیل:  info@iranjobfair.ir

اطلاعات یازدهمین نمایشگاه کار شریف
زمان: مهرماه ۱۳۹۹
مکان: دانشگاه صنعتی شریف