ثبت نام مشارکت کنندگان یازدهمین نمایشگاه کار شریفاسپانسری یازدهمین نمایشگاه کار شریف

برای حمایت از نمایشگاه کار در سطوح مالی رسانه ای معنوی و خدمات نمایشگاه با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
حامیان مالی نمایشگاه خدمات ویژه ای مثل رادیو نمایشگاه پخش تیزر تبلیغاتی کارگاه آموزشی و… را دریافت خواهند کرد.

۰۲۱۶۶۰۶۵۲۰۰ – ۰۲۱۶۶۰۶۵۳۰۰ – ۰۲۱۹۱۳۰۱۵۱۰

حامیان راهبردی
جاب ویژن