علت بر هم خوردن انضباط استخدامی و نقض شایسته سالاری افزوده شدن یک حلقه ی باطل به زنجیره استخدام است که میان درخواست کار و گزینش قرار گرفته است؛ حلقه برهم زننده ای با نام آشنایی گزینی.

هنگامی که انتخاب نیرو بر اساس دامنه دوستان و آشنایان باشد، کار به در نظر گرفتن افراد دیگر نمیرسد. حتی اگر افرادی برتر و موثرتر آماده به همکاری باشند و بتوانند در بهبود شرایط سازمان نقش ویژه ای داشته باشند.

نمایشگاه کار فرصتی را فراهم میکند که به دور از فضای آشنابازی، کارفرمایان و اعضای بخش گزینش که در نمایشگاه حضور یافته اند با کارجویان متعددی مواجه شوند. این مواجهه میتواند حلقه ی گزینش بر اساس آشنایی را کمی کمرنگ کند، چرا که حضور تعداد زیادی متقاضیِ کار، گزینه های متعددی را ارائه میکند که اگر کارجویان از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند، میتوانند نقش آشنایی گزینی را از دید کارفرمایان و اعضای کارگزینی محو کنند.

لازم است کارجویان برای استفاده از فرصتی که نمایشگاه کار به رایگان برایشان فراهم آورده است خود را آماده کنند. چرا که داشتن حداقل آمادگی برای بیان توانمندی ها و سوابق شغلی و تحصیلی لازمه جذب توجه کارفرمایان است.

بر این اساس، یکی از بزرگترین اهداف نمایشگاه کار این است که فضایی به دور از تعصبات و آشنایی گزینی ها فراهم آورد که افراد متقاضی بتوانند در هر سن، جنسیت، موقعیت و سطحی از تحصیلات از مزایای آن بهره مند شوند و میزان موفقیت کارجویان تنها به میزان و نحوه استفاده آن ها از این فرصت بستگی دارد.

 

 

نمایشگاه کار ایران