برند کارفرمایی که تصویری از یک سازمان در ذهن کارجویان و کارمندان شرکت است، به نوعی ارزش یک سازمان به حساب می آید و نحوه عملکرد نیروی کار نسبت به سازمان را تعیین میکند.

حال آن که نمایشگاه کار تاثیری در ارتقای برند کارفرمایی دارد یا خیر؟

فلسفه وجود نمایشگاه کار ایجاد فرصتی است که کارفرمایان، کارجویان توانمند متعدد و کارجویان فرصت های شغلی متناسب و مختلف را پیدا کنند. لذا سازمانی که جهت ملاقات با نیروی انسانی توانمند در این نمایشگاه متحمل صرف هزینه و زمان میشود، وجهه ی بهتری در نظر کارجویان و کارکنان ایجاد میکند. به این معنی که برای نیروی کار و جلب بهترین کارجویان از صرف وقت و هزینه گریزان نیست.

کارجویان مستعد و هوشمند عموما به دنبال سازمان هایی هستند که امکان ارتباط با آن ها پیش از استخدام ممکن باشد و نیز برخود آن سازمان ها با خودشان را محترمانه استنباط کنند. لذا میشود از فرصت حضور در نمایشگاه بهره مند شد و وجهه خود را به عنوان سازمانی معتبر و محترم ارتقا دارد.

در چشم کارکنان یک سازمان نیز این که شرکتشان برای جلب نیروی جدید اقدام به حضور در نمایشگاه میکند این تصور را در بر دارد که محلی که در آن کار میکنند برای انتخاب نیروی خبره زمان و هزینه صرف میکند، پس ارزش جایگاه خود در سازمان را بیشتر درک میکنند.

 

 

نمایشگاه کار ایران