نمایشگاه کار حضوری!!

این نمایشگاه ها به روش متداول شامل غرفه هایی است که کارفرمایان و شرکت های مشارکت کننده در نمایشگاه در آن ها حضور پیدا میکنند و کارجویانی که پیش از حضور در نمایشگاه، ثبت نام کرده اند، میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

شیوه اصلی و رایج برگزاری نمایشگاه کار حالت حضوری است. در این روش امکان دیدار با نمایندگان شرکت ها برای کارجویان فراهم میشود و کارفرمایان نیز میتوانند به طور حضوری نیروهای کار را ببینند.

برای شرکت در بیشتر نمایشگاه های کار دنیا، هنگام ثبت نام باید وجهی پرداخت شود. پرداخت وجه هنگام ثبت نام وابسته به شیوه برگزاری نمایشگاه نیست و متداول است برای انواع نمایشگاه ها پرداخت اولیه وجو د داشته باشد.

از مزایای نمایشگاه کار ایران این است که به صورت رایگان برگزار میشود و هزینه ای را بابت ثبت نام و حضور در نمایشگاه از کارجویان اخذ نمیکند.

 

نمایشگاه کار ایران